کارگاه آموزشی اصول راه اندازی و مدیریت یک استارتاپ موفق

در این کارگاه مباحثی همچون استراتژی کشف ایده کارآفرینی و کمک به پرورش و تصحیح ایده های ارائه شده در قسمت کار عملی مطرح شد.
قسمت دوم کلاس مسئله تیم سازی و ویژگی های لازم برای یک هم موسس مورد بحث قرار گرفت.
مبحث بعدی Lean startup بود که تکنیک ها و مدلهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفت و با تمرین تکنیک های عنوان شده ایده های دانشجویان مورد ارزیابی تیمی قرار گرفت.
بعد از بررسی مدلهای جهانی، ابزارها و چهارچوب های کسب و کار ایرانی معرفی شد و دانشجویان ضمن آشنایی با بوم مدل کسب و کار استروالدر ایده های خود را در چهارچوب استارتاپی ایران مورد ارزیابی قرار دادند.
و در نهایت مسائل مالی، سرمایه گذاری ،قراردادها و شتابدهنده ها تدریس شد.

  • اشتراک گذاری