قبل از انجام تحقیقات ثانویه بازار باید درک درستی از محدودیت های تحقیق داشته باشید. همچنین باید بتوانید با دقت بالایی نظرات افراد مختلف را تحلیل کرده و منابع مناسب را انتخاب نمایید. اجازه دهید این موارد را به صورت جزئی تر بررسی کنیم: بیشتر…